Algemene voorwaarden DeBesparingsKit.nl

Dit document betreft de algemene voorwaarden van DeBesparingsKit.nl VOF (hierna “DeBesparingsKit), ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder nummer: KVK 80219977, gevestigd te Oudeweg 91-95 2031CC Haarlem. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen DeBesparingsKit en Koper met betrekking tot producten van DeBesparingsKit.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Koper: koper van producten van DeBesparingsKit, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als consument, waaraan DeBesparingsKit zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan DeBesparingsKit in voorkomend geval ook diensten verricht.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen DeBesparingsKit en Koper.
 • Partijen: Met partijen wordt bedoeld de partijen in de overeenkomst, zijnde DeBesparingsKit en Koper.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden in dit document zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen DeBesparingsKit en Koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DeBesparingsKit en Koper waarop DeBesparingsKit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De voorwaarden in dit document zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DeBesparingsKit, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DeBesparingsKit en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.7 Indien DeBesparingsKit niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DeBesparingsKit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van DeBesparingsKit zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 DeBesparingsKit kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst  te maken kosten,  daaronder begrepen reis- en verblijf-,  verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DeBesparingsKit daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DeBesparingsKit anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht DeBesparingsKit niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

4.1 De overeenkomst tussen DeBesparingsKit en Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper DeBesparingsKit derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DeBesparingsKit dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3 DeBesparingsKit heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 DeBesparingsKit is gerechtigd de overeenkomst  in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan DeBesparingsKit de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien DeBesparingsKit gegevens behoeft van Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Koper deze juist en volledig aan DeBesparingsKit ter beschikking heeft gesteld.

4.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DeBesparingsKit zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DeBesparingsKit gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen DeBesparingsKit bevoegde persoon en Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van DeBesparingsKit op en is voor Koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

4.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DeBesparingsKit een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.10 Indien Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DeBesparingsKit gehouden is, dan is Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van DeBesparingsKit daardoor direct of indirect ontstaan.

4.11 Indien DeBesparingsKit bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is DeBesparingsKit onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

 • Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan DeBesparingsKit toekomende bevoegdheid of een op DeBesparingsKit rustende verplichting ingevolge de wet;
 • In andere gevallen, dit met dien verstande dat Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij DeBesparingsKit alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5 Levering

5.1 De producten zullen door DeBesparingsKit worden geleverd op de door DeBesparingsKit en Koper afgesproken plaats.

5.2 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat DeBesparingsKit deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DeBesparingsKit gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

5.4 Transportkosten komen in ieder geval voor rekening van Koper, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

5.5 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de zaken gaat op Koper over op het tijdstip waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.

5.6 Herroepingsrecht: Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Info@debesparingskit.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Artikel 6  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 DeBesparingsKit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 • Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst DeBesparingsKit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
 • Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van Koper niet langer van DeBesparingsKit kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is DeBesparingsKit gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DeBesparingsKit kan worden gevergd.
 • Indien de ontbinding aan Koper toerekenbaar is, is DeBesparingsKit gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DeBesparingsKit op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien DeBesparingsKit de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Indien DeBesparingsKit op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DeBesparingsKit, zal DeBesparingsKit in overleg met Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan DeBesparingsKit is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan Koper in rekening gebracht. DeBesparingsKit zal Koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door DeBesparingsKit genoemde termijn te voldoen, tenzij DeBesparingsKit anders aangeeft.
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DeBesparingsKit vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DeBesparingsKit op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Overmacht

7.1   DeBesparingsKit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DeBesparingsKit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DeBesparingsKit niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. DeBesparingsKit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DeBesparingsKit zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 DeBesparingsKit kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Indien DeBesparingsKit ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DeBesparingsKit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8  Betaling en incassokosten

8.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DeBesparingsKit aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DeBesparingsKit aangegeven. DeBesparingsKit is gerechtigd om periodiek te factureren.

8.2 Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is Koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 DeBesparingsKit heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.4 DeBesparingsKit kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DeBesparingsKit kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.6 Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DeBesparingsKit echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Koper worden verhaald. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door DeBesparingsKit in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DeBesparingsKit totdat Koper alle verplichtingen uit de met DeBesparingsKit gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2 Door DeBesparingsKit geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DeBesparingsKit veilig te stellen.

9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Koper verplicht om DeBesparingsKit daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.5 Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DeBesparingsKit ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DeBesparingsKit gerechtigd tot deze

penningen. Voor zover nodig verbindt Koper zich er jegens DeBesparingsKit bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9.6 Voor het geval DeBesparingsKit haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DeBesparingsKit en door DeBesparingsKit aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DeBesparingsKit zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames

10.1 De door DeBesparingsKit te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. DeBesparingsKit kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2 De garantie is beperkt tot de door de leverancier(s) van DeBesparingsKit gehanteerde garantietermijn. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Koper in rekening gebracht worden.

10.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DeBesparingsKit, Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar DeBesparingsKit geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

10.4 Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan DeBesparingsKit te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DeBesparingsKit in staat is adequaat te reageren. Koper dient DeBesparingsKit in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.5 Indien Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

10.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

10.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal DeBesparingsKit de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, ter keuze van DeBesparingsKit, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Koper voldoen. In geval van vervanging is Koper gehouden om de vervangen zaak aan DeBesparingsKit te retourneren en de eigendom daarover aan DeBesparingsKit te verschaffen, tenzij DeBesparingsKit anders aangeeft.

10.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DeBesparingsKit daardoor gevallen, integraal voor rekening van Koper.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien DeBesparingsKit aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 DeBesparingsKit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DeBesparingsKit is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.3 DeBesparingsKit is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele  redelijke  kosten  gemaakt  om  de  gebrekkige  prestatie  van  DeBesparingsKit  aan  de overeenkomst  te  laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DeBesparingsKit toegerekend kunnen worden;
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  • DeBesparingsKit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
  • Indien DeBesparingsKit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DeBesparingsKit in geval van consumentenkoop beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval van een koper in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De aansprakelijkheid van DeBesparingsKit is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DeBesparingsKit.

Artikel 12 Verjaringstermijn

12.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de  verjaringstermijn  van  alle  vorderingen  en  verweren jegens DeBesparingsKit en de door DeBesparingsKit bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

12.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat Koper DeBesparingsKit van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 13 Vrijwaring

13.1 Koper vrijwaart DeBesparingsKit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DeBesparingsKit toerekenbaar is.

13.2 Indien DeBesparingsKit uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden DeBesparingsKit zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DeBesparingsKit, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DeBesparingsKit en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Koper.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1 DeBesparingsKit behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DeBesparingsKit heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DeBesparingsKit partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De bevoegde rechter zal zijn de rechtbank te Amsterdam.

15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.3 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.